Privacy

Gelukkig krijgt onze (digitale) privacy en veiligheid steeds meer aandacht. De wetten worden nu aangepast om onze (digitale) privégegevens te waarborgen.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Als je besluit om met iemand in zee te gaan, check dan altijd of ze een privacyverklaring hebben die up-to-date is en voldoet aan de nieuwe wet.

Veiligheid, vertrouwelijkheid, integriteit, betrouwbaarheid zijn termen die niet enkel gelden voor hoe ik omga met je digitale gegevens, maar zijn ook waarden die ik tijdens het coachtraject of de training hoog in het vaandel heb staan.

Wil je weten hoe zorgvuldig er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan als je bij Het Coachlokaal een coachtraject of training volgt? Lees dan onderstaande privacyverklaring.

 

Privacyverklaring:

laatste aanpassing - 20 juni 2018

Het Coachlokaal - Sander Schreurs, gevestigd aan Stationsstraat 28, 1391 GP, Abcoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Stationsstraat 28

1391 GP, Abcoude

Tel: 06-20395229

sander@coachlokaal.nl

www.coachlokaal.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Coachlokaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die het Coachlokaal verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Naam werkgever/opdrachtgever (indien van toepassing)

- Naam bedrijf/organisatie

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gedurende het coachtraject wordt er (hoogst waarschijnlijk) meer informatie gedeeld. We denken hierbij aan aspecten die te maken hebben met uw persoonlijkheid, leerstijl, kennis, kwaliteiten, beoordeling over functioneren, gezondheid, leefstijl, culturele achtergrond, opleidingsniveau, drijfveren, motivatie, systeem van herkomst, etc. Deze informatie noteer ik alleen wanneer deze van nut kunnen zijn om de gewenste resultaten (zoals verwoord in de overeenkomst) te bereiken. Ik zal alleen deze gegevens delen met derden als dit in het belang is van de coaches en het te behalen resultaat en de coachee daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. 

 

De website en/of diensten van het Coachlokaal heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het Coachlokaal kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat het Coachlokaal zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via sander@coachlokaal.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag het Coachlokaal persoonsgegevens verwerkt

Hieronder de doelen waarom Het Coachlokaal persoonsgegevens verwerkt met de daarbij horende grondslagen. Maar eerst een uitleg van de zes wettelijke grondslagen.

  1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
  2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
  3. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
  4. Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
  5. Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
  6. Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.  

 

Doelen met hun grondslag:

Doel: Het afhandelen van uw betaling. - Grondslag = Overeenkomst, namelijk een overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt m.b.t. betaling.

Doel: Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. - Grondslag = Gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Doel: U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. - Grondslag = Toestemming, om onder andere afspraken te maken/verzetten, informatie te versturen, overleg te hebben, opdrachten te kunnen geven. Dit ten behoeve van de in de overeenkomst beschreven gewenste resultaten.

Doel: U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. - Grondslag = Toestemming, om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in de diensten.

Doel: Om diensten (coaching/advisering/mediation/training) bij u af te leveren. - Grondslag = Overeenkomst, namelijk om uit te voeren wat overeengekomen is in de overeenkomst.

Doel: Het Coachlokaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. - Grondslag = Wettelijke verplichting, namelijk te voldoen aan de verplichting tot belasting aan te geven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Coachlokaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Coachlokaal) tussen zit.

 

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Het Coachlokaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd, voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

De coachtrajectrelevante gegevens qua inhoud van het traject (de overeenkomst met daarin leer/hulpvraag, alle verslagen, rapportages met daarin de persoonlijke gegevens – namen, werkgevers, opdrachtgevers) worden na 7 jaar verwijderd.

De gegevens qua duur en data van het traject worden na 7 jaar verwijderd.

De persoonsgegevens (naam en contactgegevens) blijven bewaard in het klantenadressen bestand staan ten dienste van eventuele nazorg en het aanbieden van coachingsproducten zoals een workshop/training.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Coachlokaal deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluit het Coachlokaal een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Coachlokaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wanneer Het Coachlokaal uw bijzondere/gevoelige persoonsgegevens aan andere derden verstrekt, dan doen wij dat alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die het Coachlokaal gebruikt

Het Coachlokaal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Coachlokaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij het Coachlokaal een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sander@coachlokaal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Coachlokaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe het Coachlokaal persoonsgegevens beveiligd

Het Coachlokaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Het Coachlokaal via sander@coachlokaal.nl