werkwijze en onderdelen 

 

Een assessment wordt afgenomen door een derde partij.

Hieronder wordt kort beschreven welke onderdelen aan bod komen. Voor meer informatie kunt op onderstaande link klikken.

Een assessment afnemen.

Het assessment wordt in de school afgenomen en richt zich op de dagelijkse praktijk. Het assessment bestaat uit verschillende onderzoeksmethoden.

Intake
Ieder assessment begint met een goede intake met de leerkracht en de leidinggevende. In dit gesprek komt duidelijk aan de orde waarom het assessment wordt ingezet en wat het doel hiervan is. Ook de missie en visie van de school, alsmede belangrijke speerpunten worden hierin meegenomen. Daarna kunnen de volgende onderzoeksmethoden worden ingezet:

Observatie in de groep

De leerkracht krijgt vooraf instructies over bepaalde praktijksituaties die hij aan de orde moet laten komen. De assessor observeert de instructies en zal een score toekennen aan situaties die hij waarneemt. Het directe of effectieve instructiemodel is een van de onderdelen die worden beoordeeld, alsmede klassenmanagement, omgang en interactie met kinderen, pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch handelen.

Documentenanalyse

Bepaalde documenten worden op de dag van het assessment opgevraagd op basis van procedures of aanwezige kennis. Het kan hierbij gaan om lesvoorbereidingsformulieren, groepshandelingsplannen, verslaglegging van oudergesprekken of notaties in het leerlingvolgsysteem. Op basis van voor afgestelde normen (input vanuit de directie) worden deze documenten beoordeeld door de assessor.

Gestructureerd interview

Door middel van open vragen wordt de leerkracht op de dag van het assessment, door de assessor, geïnterviewd op kennis en praktijk. In dit interview komen ook onderwerpen van de competentie reflectie en ontwikkeling aan bod.

Persoonlijkheidsvragenlijst.

De leerkracht vult voorafgaand aan het assessment een via de mail ontvangen vragenlijst in over hoe hij/zij handelt in verschillende situaties. De uitkomsten van de persoonlijkheidsvragenlijst worden beoordeeld en verwerkt in de rapportage. Meerdere competenties worden hierin meegenomen.

Interesse vragenlijst

Deze vragenlijst wordt ook voorafgaand aan het assessment via de mail door de leerkracht ingevuld. De leerkracht geeft hierin aan welke taak hij/zij het liefst uitvoert en maakt hierbij keuzes uit diverse items. Voorkeuren en interessegebieden worden hierdoor duidelijk in beeld gebracht.

Capaciteitentest

Deze test vult de leerkracht op de dag van het assessment op de I-pad in. De capaciteiten van de leerkracht worden gemeten door het voorleggen van veertig cijferreeksen, figurenreeksen, taalopgaven en algemene vragen. De leerkracht heeft 40 minuten om deze test uit te voeren. De uitkomsten worden beoordeeld en verwerkt in de rapportage.

Collegiale vragenlijst, 360 feedback

Dit is een vragenlijst die enkele dagen voor afname van het assessment via de mail wordt voorgelegd aan een drietal collega’s naar keuze, de direct leidinggevende en vaak de IB-er. De vragen die hierin worden gesteld hebben vooral betrekking op de competenties samenwerken met de omgeving of met collega’s. Via een link vult iedereen een eigen vragenlijst in en ook deze uitkomsten worden verwerkt in de rapportage.

Verwerking en rapportage

Alle vragenlijsten, observatielijsten, scorelijsten, etc. worden ter beschikking gesteld op de iPad in een beveiligde online omgeving. Door middel van het ingeven van een score n.a.v. bovengenoemde onderzoeksmethoden, wordt een door de assessor gemaakte rapportage gegenereerd met grafieken, uitkomsten, voorbeelden en ontwikkeltips.

Deze rapportage heeft betrekking op de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerkracht. Dit rapport wordt aan het einde van het assessment besproken met de leerkracht en zal na goedkeuring van de leerkracht, definitief worden vastgesteld. 

Afhankelijk van het doel dat u met dit assessment voor ogen heeft, kunt u kiezen voor een compleet assessment, of voor de mogelijkheid onderdelen van dit assessment af te laten nemen.